Skip to content

Aktieägarna i Svevik Industri AB, org.nr 559060-0713, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 29 maj kl 13.00 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman, samt
  • anmäla sitt deltagande till info@svevikindustri.se senast den 24 maj.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär i bilaga 1.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Redogörelse för valberedningens arbete.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
12. Beslut om antal revisorer och val av revisor.
13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Fredrik Grevelius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
Valberedningen föreslår att arvode till ordförande ska utgå med 120 000 kronor samt att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 120 000 kronor vardera. Utöver detta föreslås arvode till ordförande i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet föreslås inget arvode utgå för utskottsarbetet. Arvode till ordförande samt ledamöter i ersättningsutskottet föreslås utgå med 25 000 kronor per person.

Det föreslås vidare att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Fredrik Grevelius, Roger Berggren, Dan Karlsson, Björn Rönnqvist och Karin Åge. Christina Hilmersson föreslås som ny styrelseledamot. Fredrik Grevelius föreslås även omväljas till styrelseordförande.

Christina Hilmersson är CFO på det svenska investeringsbolaget Creades AB sedan 2012. Dessförinnan har hon många års erfarenhet som auktoriserad revisor på EY i Stockholm och som ekonomichef på Thermisol. Christina är utbildad civilekonom och föreslås utöver styrelseledamot också till ordförande i revisionsutskottet.

Punkt 12: Beslut om antal revisorer och val av revisor.
Valberedningen föreslår att utse en revisor utan suppleant. Vidare föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Dan Tobias Holmer Stråle fortsätter som huvudansvarig om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

Punkt 13: Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
Valberedningens förslag i bilaga 2.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, motsvarande högst 35 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 170 625 aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast fem dagar före årsstämman, dvs. den 24 maj 2024 till adress Svevik Industri AB, Att: Johan Hårdén, Grev Turegatan 10E, 114 46 Stockholm eller via e-post till info@svevikindustri.se.

* * * * *
Stockholm i april 2024
Svevik Industri AB
Styrelsen

 

Bilaga 1 –  Fullmaktsformulär

Bilaga 2 – Valberedningsinstruktion