Skip to content

Hållbarhet är en integrerad del av Svevik Industris affärsmodell. Precis som annat i vår decentraliserade affärsmodell ligger det primära ansvaret hos respektive bolag medan vi som ägare har ett ansvar för att ställa krav, erbjuda stöd och integrera hållbarhet i verksamheten.

Uppförandekod

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi implementerat en koncerngemensam uppförandekod vars syfte är att klargöra hur vi inom Svevik Industri ska agera och uppträda när vi interagerar med intressenter såsom andra medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Uppförandekoden återspeglar våra grundläggande principer och ska säkerställa att vi upprätthåller integritet, gott omdöme och professionalism.

Visselblåsartjänst

Svevik Industri strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet och vår visselblåsartjänst är ett sätt att säkerställa detta. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Du hittar visselblåsartjänsten här